Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
  Wymagana dokumentacja Pobierz
1. Program priorytetowy Czyste powietrze wraz z załącznikiem:
 1. Załącznik nr 1 – Wymagania techniczne
PDF!
 • PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")
  - załącznik ODO1 - wzór 
  - załącznik ODO2 - wzór
 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
 3. Wzór protokołu z wizytacji dopuszczającej
PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
3. Wzór umowy dotacji
 1. Załącznik nr 7 - Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” – wzór;
 2. Załącznik nr 8 - Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki – wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
4. Wzór umowy pożyczki
 1. Załącznik nr 9 - Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze – wzór;
 2. Załącznik nr 10 - Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki – wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe – wspólne dla umowy dotacji i pożyczki XLSX
6. Wniosek o płatność z załącznikami - wspólny dla umowy dotacji i pożyczki
 1. Zestawienie dowodów księgowych;
 2. Wzór protokołu odbioru częściowego przedsięwzięcia;
PDF
 • XLSX
 • PDF
stopka