Aktualności WFOŚiGW w Rzeszowie (RSS)

24-05-2019

Przekazanie promes na dofinansowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych

W dniu 22 maja br. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie miało miejsce uroczyste przekazanie promes na dofinansowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek z terenu województwa podkarpackiego w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych realizowanego przez WFOŚiGW w Rzeszowie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ten jest realizowany na podstawie Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska. Budżet programu w tym roku wynosi 11 806 000 zł.

Wręczenie promes

23-05-2019

Wojewódzki Fundusz reaguje na potrzeby OSP związane z aktualną sytuacją powodziową w województwie!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż w związku ze zmianą „Szczegółowych zasad dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” Ochotnicze Straże Pożarne mogą składać wnioski o dofinansowanie na zwiększenie potencjału technicznego OSP poprzez zakup nowego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii w wysokości do 90% kosztów, ale nie więcej niż 20.000,00 zł.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Wniosek W-20 z załącznikami do pobrania na stronie: Wzory wniosków obowiązujące od 01.01.2019 r.

Wersje papierową wniosku należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Rzeszowie, ulica Zygmuntowska 9.

11-05-2019

WFOŚiGW w Rzeszowie ogłasza nabór zamknięty w ramach Programu "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych na rok 2019.

Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu pływającego itd.

Program realizowany jest w latach 2018-2021 i skierowany jest do podmiotów posiadających akceptację Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska w ramach współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych).

Okres kwalifikowalności kosztów od dnia 01.05.2018r. do dnia 31.03.2021r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

30-04-2019

Podpisanie umów w ramach Programu Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

W dniu 29 kwietnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie miało miejsce podpisanie umów w ramach Programu Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

WFOŚiGW w Rzeszowie od 2018 r. realizuje Program Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie na podstawie podpisanych z NFOŚiGW umów:

 • umowa udostępnienia środków nr 101/2018/WF/US z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólnej realizacji Programu Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie z dnia 29.05.2018 r. Budżet na realizację Programu wynosi 30.748.611,00 zł, na który składają się środki zadeklarowane przez NFOŚiGW w wysokości 29.148.611,00 zł oraz środki zadeklarowane przez WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 1.600.000,00 zł;
 • umowa nr 7/2018/WF-09 z dnia 14.05.2018 r. - dotycząca przekazania przez NFOŚiGW do WFOŚiGW w Rzeszowie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji.

 Podpisanie umowy

23-04-2019

Naprawione problemy z telefonami w Krośnie

Szanowni Beneficjencji,

Informujemy, że problemy techniczne z naszą centralą telefoniczną w Przedstawicielstwie Zamiejscowym w Krośnie zostały usuniete. Można już normalnie komunikować się z naszymi pracownikami w Krośnie

Jeszcze raz przepraszamy za niedogodności.

 

19-04-2019

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2019 Komponent I

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2019 Komponent I

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z póź. zm.) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 9/2019 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 29 marca 2019r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu:
Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych pochodzących jedynie z budynków mieszkalnych o przepustowości do 5 m3/d spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. 2014r., poz. 1800), na obszarach gdzie budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

 1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
  Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia ( w miejscu realizowanego zadania nie może być również zarejestrowana działalność gospodarcza), będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, której dotyczy zadanie.

 2. Terminy naborów wniosków
  Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 1 lipca 2019 roku do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do 15 listopada 2019 roku. ( decyduje data wpływu wniosku).

  Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej w sekretariacie Biura Funduszu, pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 lub jego Przedstawicielstwach Zamiejscowych: Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.

  Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.

 3. Na realizację zadań w ramach niniejszego naboru jest przeznaczona pomoc finansowa w formie dotacji w wysokości 200.000,- zł na 2019 rok.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku należy zapoznać się z następującymi dokumentami (umieszczonymi w sekcji załączniki):

 1. Regulamin naboru w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent I – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d
  Wzory załączników do Regulaminu naboru:
  1.1 Załącznik nr 1 - Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji
  1.2 Załącznik nr 2 – Rozliczenie zadania
  1.3 Załącznik nr 3 – Potwierdzenie efektu ekologicznego przedsięwzięcia

 2. Wzór wniosku o dofinansowanie dla osób fizycznych - przydomowe oczyszczalnie - W-18
  Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie:
  2.1 Załącznik nr 2 – Umowa z wykonawcą
  2.2 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku możliwości podłączenia budynku do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej
  2.3 Załącznik nr 4 - Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości