Rejestracja konta - instytucje i firmy

1. Jakie instytucje i firmy mogą się rejestrować?

Na obecnym etapie rejestrować mogą się wyłącznie instytucje i firmy będące już beneficjentami WFOŚiGW w Rzeszowie - posiadające złożone wnioski i podpisane umowy oraz podmioty, które chcą złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Agroenergia" (osoby fizyczne lub prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, spełniające kryteria zawarte w programie).

2. Jakie przeglądarki internetowe obsługują portal?

Portal obsługuje większość najpopularniejszych przeglądarek internetowych : Internet Explorer,  Chrome,  Firefox.  Przy czym  w wyjątkowych sytuacjach, mogą występować problemy z przeglądarką Firefox,  podczas dodawania formularzy PDF w Skrzynce Podawczej.  Sugerujemy wtedy skorzystanie z innej wymienionej przeglądarki.

3. Zarejestrowałem się w Portalu,  jednak nie dostałem e-mail’a z potwierdzeniem rejestracji?

W takiej sytuacji sugerujemy sprawdzić folder “spam”, klienta pocztowego.  Jeśli e-mail’a nie znajdziemy również w spamie prosimy o informację na adres portal_inst@wfosigw.rzeszow.pl , która powinna zawierać nazwę rejestrowanej instytucji, firmy oraz adres e-mail konta, które było rejestrowane.

4. Jaką funkcję pełni zarejestrowane konto Instytucji lub firmy?

Konto takie jest administratorem wszystkich pracowników Instytucji i ma pełne uprawnienia w zakresie zarządzania kontami pozostałych pracowników.


5. Jaki zakres uprawnień mają konta użytkowników założone przez administratora Instytucji lub firmy?

Konta mają dostęp do wszystkich wykazów i wniosków złożonych w ramach Instytucji.
 

6. Czy w ramach jednej instytucji może być więcej niż jedno konto administratora?

Nie. Instytucja może mieć tylko jednego administratora portalu, który zakłada konto pozostałym pracownikom (użytkownikom portalu).


7. Dlaczego podczas rejestracji należy podać  dwa adresy e-mail?

Adres e-mail podawany w pierwszym kroku rejestracji jest ogólnym adresem Instytucji lub firmy i służy on do komunikacji, Fundusz będzie przysyłał tu informacje o ofertach, aktualnościach i wydarzeniach. Adres podawany w drugim kroku, jest jednocześnie loginem administratora Instytucji i jest to konto techniczne, za pomocą którego Instytucja będzie aplikować o środki Funduszu.
 

8. Ile osób z naszej Instytucji mogę dopisać do konta i jakie mają uprawnienia?

Administrator Instytucji może dodać dowolną ilość kont dla pracowników którzy będą bezpośrednio ubiegać się o środki WFOŚiGW. Wszystkie dodane w ten sposób konta mają ten sam poziom uprawnień, w związku z czym na każdym koncie widać wszystkie złożone wnioski i umowy, a także historie realizowanych wniosków i umów.

9. Jaka jest nazwa mojego loginu do Portalu Beneficjenta?

Loginem jest adres e-mail podany przez osobę zakładającą konto w drugim kroku rejestracji. W tym kroku osoba rejestrująca ustala również hasło.


10. Gdzie po zarejestrowaniu konta, wysyłamy podpisany skan wniosku rejestracyjnego oraz oświadczenia o zachowaniu poufności?
 

W przypadku instytucji i firm podpisany skan wniosku i oświadczenie przesyłamy na adres portal_inst@wfosigw.rzeszow.pl. Jego wersję papierową przesyłamy pocztą tradycyjną na adres Funduszu lub dostarczamy osobiście.